Historien

”Vesthimmerlands Kommune havde vist sig som en yderst effektiv operatør i en meget presset situation, og vi havde stadig behov for yderligere kapacitet. Derfor virkede det nærliggende at bede de folk, der havde stået bag etableringen af centret i Ranum, om at gøre det en gang mere.”

-Kontorchef Thomas Mortensen, Udlændingestyrelsen

Asylcenter Vesthimmerland trådte officielt i drift onsdag den 10. oktober 2012. Den dag rullede de første busser med asylansøgere ind på parkeringspladsen ved Ludwig Müllers Have i Ranum. Forud var gået nogle hektiske måneder. Siden sensommeren havde medarbejdere på tværs af forvaltningerne i Vesthimmerlands Kommune arbejdet på højtryk for at forberede ankomsten. På rekordtid skulle de sørge for, at både de fysiske rammer, strukturen og logistikken bag det nye asylcenter kom på plads.

Ideen om at etablere et asylcenter i Ranum kom fra Udlændingestyrelsen. Styrelsen havde hen over sommeren 2012 haft løbende kontakt til Vesthimmerlands Kommune, fordi styrelsen ønskede at etablere et asylcenter i det såkaldte ’Kollegieparken’ i Ranum. I første omgang var det styrelsens intention at lade en eksisterende operatør som f.eks. Røde Kors stå for den daglige drift af centret, men den ide mødte modstand i byrådet i Vesthimmerlands Kommune.

I stedet ønskede Vesthimmerlands Kommune selv at stå for driften, hvis der skulle ligge et asylcenter i Ranum. På den måde kunne man sikre, at centeret blev drevet efter nogle tanker og værdier, som stemte overens med kommunens værdigrundlag – både i forhold til asylansøgerne og de lokale indbyggere i Ranum. Men sine ca. 1.000 indbyggere er Ranum en mindre by, og et asylcenter med en kapacitet på ca. 300 beboere ville naturligvis sætte et markant aftryk i bybilledet.

Opstarten og de første måneders drift forløb så godt, at Udlændingestyrelsen kort efter årsskiftet bad Vesthimmerlands Kommune om at være operatør på endnu et center – denne gang i Randers. Randerscenteret fik en kapacitet på 200 beboere, og samtidig blev kapaciteten i Ranum udvidet fra 200 til 320 pladser. På ganske få måneder havde Asylcenter Vesthimmerland altså næsten tredoblet sin kapacitet, og det stoppede ikke der. Allerede i februar 2013 blev kommunen bedt om at åbne endnu et center. Denne gang i Frederikshavn med en kapacitet på 320 beboere, og siden har Asylcenter Vesthimmerland åbnet asylcentre flere forskellige steder i landet. I dag driver Asylcenter Vesthimmerland to almindelige opholdscentre og et børnecenter.

Asylansøgeren og processen


En asylansøger er en person, der har søgt om asyl i Danmark og nu venter på en afgørelse i sin asylsag.

En asylansøger er dermed i en anden situation end en ’flygtning’, der allerede har fået tildelt asyl/beskyttelsesstatus i Danmark.

Alle udenlandske borgere, der opholder sig i Danmark, kan søge om asyl. Det kan kun ske, hvis personen rent fysisk befinder sig i Danmark, og det sker som regel ved, at personen henvender sig til politiet eller på Asylcenter Sandholm. Mens asylansøgningen behandles, skal asylansøgeren som udgangspunkt bo på et asylcenter, og asylansøgeren får udbetalt en kontant ydelse til livets oprethold.

Behandlingen af en asylansøgning har overordnet tre faser.

Fase 1:

I fase 1 vurderer Udlændingestyrelsen, om asylansøgningen overhovedet skal behandles i Danmark.

Danmark har sammen med de andre EU-lande samt Norge, Schweiz, Island og Liechtenstein underskrevet Dublin-forordningen, der betyder, at en asylansøgning kun kan behandles i ét af disse lande. Derfor skal det vurderes, om asylansøgeren skal sendes til et andet af disse lande for at få behandlet sin asylansøgning. Reglerne for, hvor en asylansøgning skal behandles, er i prioriteret rækkefølge:

  1. Det land, hvor ansøgerens nærmeste familie opholder sig.
  2. Det land, der har udstedt en opholdstilladelse eller et visum til ansøgeren.
  3. Den første medlemsstat, som ansøgeren ulovligt er indrejst i.
  4. Det land, hvor ansøgeren først har søgt om asyl.

Fase 2:

Hvis Udlændingestyrelsen vurderer, at asylansøgningen skal behandles i Danmark, overgår asylansøgeren til fase 2. Her bliver asylansøgeren indkaldt til et eller flere interviews i Udlændingestyrelsen, hvor han/hun kan uddybe sine grunde til at søge asyl i Danmark. På baggrund af disse interviews og Udlændingestyrelsens generelle viden om forholdene i ansøgerens hjemland træffer styrelsen beslutning om at tildele eller afslå asyl. Hvis ansøgeren får tilkendt asyl, får han/hun samtidig oplyst en hjemkommune, hvor han/hun skal indgå i et treårigt integrationsforløb.

Hvis Udlændingestyrelsen afviser ansøgningen om asyl, bliver afgørelsen automatisk anket til Flygtningenævnet, som er øverste instans. Nævnet kan vælge at omgøre Udlændingestyrelsens beslutning eller stadfæste den – hvis en asylansøger også får afslag i Flygtningenævnet, overgår han/hun til fase 3.

Fase 3:

En afvist asylansøger skal formelt rejse ud af landet inden 15 dage. Hvis det ikke sker, er det politiets opgave at sørge for, at personen forlader landet.

I nogle tilfælde kan det trods afslag ikke lade sig gøre at sende asylansøgeren ud af landet. I disse tilfælde har personen fortsat status som asylansøger, mens politiet forsøger at få de praktiske forhindringer for en udsendelse ryddet af vejen.

Læs meget mere om asylproceduren og asylansøgeres rettigheder, pligter og vilkår her


Asylcenter Vesthimmerland – opgaven

Asylcenter Vesthimmerlands opgave bliver defineret af en kontrakt med Udlændingestyrelsen. Kontrakten genforhandles hvert år, og opgaverne i forbindelse med asylcenter-drift kan overordnet opdeles i fire hovedkategorier:

Indkvartering og administration – Børn – Sundhed – Voksenundervisning og aktivering.

Hver af de fire kategorier dækker over en række praktiske og pædagogiske opgaver som meget overordnet er beskrevet herunder.

Indkvartering og administration

At stå for indkvartering og administration af asylansøgere omfatter en bred vifte af opgaver. Først og fremmest skal beboerne tilbydes en bolig, der lever op til Udlændingestyrelsens krav. Kravene varierer afhængigt af beboerens status som enten enlig, par eller familie. Under indkvarteringen skal asylcenterets medarbejdere hjælpe beboerne i deres kontakt med Udlændingestyrelsen og andre myndigheder – det omfatter blandt andet at arrangere sagsrejser og sørge for, at beboerne møder op til aftaler med Udlændingestyrelsen, politiet, advokater mm. Asylcenteret administrerer, kontrollerer og udbetaler også asylansøgernes kontante ydelser. Hvis beboeren får tilkendt ophold i Danmark, er det medarbejdernes opgave at arrangere de nærmere detaljer omkring udflytning til beboerens kommende opholdskommune.

Børn (0-17 år)

I forhold til børn (0-17 år) er det asylcenterets opgave at skaffe tilbud om legestue/børnehave, skole og fritidsaktiviteter til børnene. Disse ydelser købes som regel i det pågældende centers hjemkommune, og asylcenterets medarbejdere koordinerer og samarbejder tæt med de involverede institutioner. I samarbejde med asylcenterets sundhedsplejerske følges børnenes sundhed og generelle trivsel tæt, og den lokale kommunes socialforvaltning inddrages, hvis der er behov for det. Asylbørn har i modsætning til voksne asylansøgere krav på samme undervisnings- og sundhedstilbud som danske børn.

Sundhed

Asylcenteret har egen sundhedsklinik, der i udgangspunktet tager sig af al sundhedsbehandling af beboerne. Det skyldes, at en voksen asylansøger ikke er omfattet af det danske sygesikringssystem og derfor ikke har krav på samme sundhedsydelser som danske borgere. En voksen asylansøger har udelukkende krav på ’uopsættelig og/eller smertelindrende’ behandling. En behandling anses for uopsættelig, hvis der er risiko for livsvarige mén, svær progression af tilstanden eller risiko for at tilstanden bliver kronisk. I sådanne tilfælde kan der søges om kaution hos Udlændingestyrelsen, så beboeren kan blive behandlet i Danmark.

Asylcenter Vesthimmerlands sundhedsklinikker er bemandet af sygeplejersker og sundhedsplejersker, som alle kan henvise videre til en læge, psykolog, tandlæge eller undersøgelse på hospitalet, hvis der er behov for det.

Voksenundervisning og aktivering

Asylansøgerne underskriver ved ankomsten til et asylcenter en kontrakt med asylcenteret. Kontrakten definerer rettigheder og pligter for asylansøgeren under indkvarteringen. Asylansøgeren forpligter sig blandt andet til at deltage i undervisning (10 timer om ugen) og aktivering på centeret (10 timer om ugen).

Det er asylcenterets opgave at tilbyde undervisning og aktivering og stå for registreringen af beboernes fremmøde til begge dele. Hvis beboeren ikke møder op til de aftalte aktiviteter, medfører det en reduktion i beboerens kontante ydelser.

Asylcenter Vesthimmerland – organisationen

Asylcenter Vesthimmerland er Vesthimmerlands Kommunes organisation til drift af asylcentre.

P.t. driver Asylcenter Vesthimmerland tre almindelige asylcentre i henholdsvis Ranum og Holstebro, samt et børnecenter i Østrup. De tre centre har en samlet kapacitet på ca. 900 asylansøgere. Asylcenter Vesthimmerland har ca. 80 ansatte fordelt på de 3 centre og administrationen i Løgstør.

“Det er en fælles målsætning for parterne, at opholdet på indkvarteringsstederne og de tilbud, der stilles til rådighed i den forbindelse, skal give beboerne en meningsfuld og værdig ventetid. Det er i den forbindelse væsentligt, at beboernes personlige ressourcer under de givne omstændigheder udnyttes optimalt, og at de bibringes en realistisk opfattelse af deres situation, således at de bedst muligt bliver i stand til at tage vare på sig selv og deres familie, uanset om fremtiden ligger i Danmark, deres hjemland eller et evt. tredjeland.”

– Uddrag af Asylcenter Vesthimmerlands kontrakt med Udlændingestyrelsen


Asylcenter Vesthimmerland har udarbejdet et værdigrundlag, der ligger til grund for al arbejde på asylcentrene – både i forholdet til beboere, kollegaer og samarbejdspartnere. Nøgleordene i værdigrundlaget er RESPEKTFULD, TILLIDSSKABENDE og MENINGSSKABENDE.

”Vi arbejder hele tiden på at skabe den respektfulde, tillidsskabende og meningsskabende relation til beboere, kollegaer og samarbejdspartnere. Det betyder for eksempel i forhold til vores beboere, at vi insisterer på at se dem som selvstændige, ressourcestærke individer med ansvar for deres eget liv. Vi er ikke sat i verden for at ’hjælpe’ dem. Vi skal støtte dem i at hjælpe sig selv, så de bevarer værdigheden og følelsen af kontrol over eget liv. Og ikke nok med det: Vi skal støtte dem til at hjælpe sig selv så godt, at de også kan hjælpe andre beboere. Vi kalder det ’hjælp til selvhjælp i anden potens’. Uanset om den enkelte får asyl i Danmark eller ej, er vi overbeviste om, at det er den bedste og mest meningsfulde hjælp, vi kan give.”

Læs mere om Asylcenter Vesthimmerlands historie

Børnecenter Østrup

Børnecenter Østrup er et asylcenter for uledsagede mindreårige flygtninge (UMI). Centeret, der blev etableret i december 2014, har plads til 50 børn i alderen 12-18 år, som i udgangspunktet selv står for madlavning, rengøring, tøjvask og andet hushold. Dog serverer personalet morgenmad inden afgang til skole, og ved hjemkomsten serveres der frugt, kaffe og te.

Børnene får udbetalt en kontant ydelse én gang om ugen.

Centeret er etableret i bygninger, der tidligere har fungeret som bl.a. plejehjem og efterværn for tidligere anbragte unge, og i alt er der tilknyttet 27 ansatte – heriblandt en afdelingsleder og en serviceleder.

Børnecenter Østrup er døgnbemandet, og børnene går i skole med samme timetal som danske børn på samme alder. Undervisningen foregår på en særlig skole for uledsagede mindreårige, der er etableret i den gamle skole i Simested. Her er ansat seks lærere til at undervise i dansk, engelsk og forskellige kreative fag. Ud over undervisningen tilbydes fritidsaktiviteter som fodbold, fitness, boksning, svømning, MTB-cykelture og musik.

Kontakt

Børnecenter Østrup
Svoldrupvej 167
Østrup
9600 Aars
Tlf. 9966 9860
Bornecenter-ostrup@vesthimmerland.dk


Nyt fra Børnecenter Østrup

Asylcenter Holstebro

Asylcenter Holstebro er placeret i Dansk Metals tidligere kursuscenter i smukke omgivelser i fredsskov ca. 2,5 kilometer fra Holstebro centrum og med mindre end en kilometer til indkøbsmuligheder og tre kilometer til togstation. Centeret, der blev etableret i november 2014, er et blandet indkvarteringscenter med plads til 300 beboere. Beboerne skal selv stå for rengøring, tøjvask, madlavning i et stort fælleskøkken og andet hushold.

Beboerne får udbetalt en kontant ydelse hver 14. dag. Størrelsen af den kontante ydelse afhænger af asylansøgeres status som f.eks. single, gift, forsøger mm. samt status på ansøgerens asylansøgning.

Børnene på Asylcenter Holstebro bliver passet af deres egne forældre, indtil de fylder tre år, derefter går de i børnehave og skole i eksisterende institutioner i Holstebro, mens de voksne på centeret modtager undervisning på selve centeret.

Til Asylcenter Holstebro er tilknyttet fem pædagogiske medarbejdere, en serviceleder samt en afdelingsleder og to sygeplejersker, som også servicerer Asylcenter Thyborøn.

På centeret er der bl.a. etableret en genbrugsbutik, sprogcafé, minigolf og cykelværksted, og beboerne har mulighed for at spille fodbold i Holstebro Boldklub og komme til håndbold og i badeland.

Kontakt

Asylcenter Holstebro
Nybo Bakke 8
7500 Holstebro
Tlf. 9966 9865
Asylcenter-holstebro@vesthimmerland.dk


Nyt fra Asylcenter Holstebro

15 minutters berømmelse ...

Asylcenter Vesthimmerland er jævnligt i medierne. Indslag og artikler fylder meget - især i det lokale medier. Se nogle af de seneste tv-indslag ...

Børneskæbner i Holstebro

Fotograf Morten Stricker kom forbi centeret i Holstebro med sit kamera for at se, om han kunne fastholde, hvad der gemte sig bag begrebet 'asylbørn'.

Asylcenter Ranum

Asylcenter Ranum er hovedcenter for Asylcenter Vesthimmerland. Centeret var det første, der blev etableret i oktober 2012, og har i dag plads til 325 asylansøgere. Centeret er etableret i bygninger, der tidligere fungerede som kollegium til Ranum Seminarium – bebyggelsen kaldes derfor også Kollegieparken.

Asylcenter Ranum er et blandet indkvarteringscenter, hvor familier og enlige af begge køn bor side om side, og beboerne skal selv sørge for indkøb, madlavning, tøjvask og rengøring. Beboerne får udbetalt en kontant ydelse hver 14. dag – ydelsens størrelse afhænger af blandt andet af status for asylansøgerens sagsbehandling, status som single, par eller familie, antal børn i familien og asylansøgerens fremmøde til undervisning og obligatorisk aktivering.

På Asylcenter Ranum bliver børn i alderen 0 – 3 år passet af deres egne forældre, mens de 3 til 5-årige kan gå i Ranum Børnehave. Børn fra 6 til 16 år går i udgangspunktet på Farsø Skole i en såkaldt modtagerklasse, men hvis danskkundskaberne rækker til det, kan enkelte børn indsluses i de almindelige folkeskoleklasser på Ranum Skole.

De voksne beboere på centeret går på en speciel asylskole i Hvalpsund.

I fritiden har beboerne mulighed for at spille bl.a. fodbold og floorball eller gå til zumba i den lokale idrætsklub, ligesom beboere og frivillige i fællesskab driver en genbrugsbutik og en legestue for de 0-3 årige og deres forældre.

På Asylcenter Ranum er der ansat syv pædagogiske medarbejdere, en afdelingsleder, tre serviceteknikere, to sygeplejersker og en sundhedsplejerske.

Kontakt

Asylcenter Ranum
Ludwig Müllers Have 1
9681 Ranum
Tlf. 9966 9790
Asylcenter-ranum@vesthimmerland.dk


Nyt fra Asylcenter Ranum

Grøn Asyl går i jorden

Det er debutsæson for Asylcenter Ranums Grøn Asyl-hold, og nu er jorden perfekt til at plante. Stemningen er høj og kaffen nybrygget.

Unge på glatis

Børnene på Asylcenter Randers har prøvet meget i deres korte liv, men ikke det: At stå på skøjter. Se hvordan det gik da de tog kampen op med isen ...

Naturen på tværs

Børnene på Asylcenter Vesthimmerlands asylcentre har taget hul på efteråret med et dyk ind i den danske natur og mad over bål.

Sommeren 2016 i billeder

Vinteren har meldt sin ankomst i Danmark, og det er tid til at mindes nogle af de fantastiske stunder, vi havde med beboerne i år ...

Fodboldskole i Rovvig

Tre dages fodboldskole med professionelle trænere, børn fra fire forskellige børnecentre og 12 forskellige lande ...

Sommerskole for de unge

De unge beboere mellem 17 og 21 år i Ranum og Frederikshavn har ikke haft meget sommerferie - men det er helt frivilligt.

Team Rovvig er tidligt oppe ...

Mange mente, at det var et noget ambitiøst projekt, men morgenløb er blevet en stor succes på Børnecenter Rovvig ...

15 minutters berømmelse ...

Asylcenter Vesthimmerland er jævnligt i medierne. Indslag og artikler fylder meget - især i det lokale medier. Se nogle af de seneste tv-indslag ...

Børneskæbner i Holstebro

Fotograf Morten Stricker kom forbi centeret i Holstebro med sit kamera for at se, om han kunne fastholde, hvad der gemte sig bag begrebet 'asylbørn'.

Beboere: 691 | Nationaliteter: 61

Hvem er vi?

Asylcenter Vesthimmerland blev etableret i oktober 2012 og har drevet asylcentre i ni forskellige danske kommuner. P.t. driver Asylcenter Vesthimmerland to almindelige opholdscentre i henholdsvis Ranum og Holstebro, samt et børnecenter i  Østrup.
Læs mere

Hvad laver vi?

Asylcenter Vesthimmerlands opgave bliver defineret af en kontrakt med Udlændingestyrelsen. Opgaverne kan overordnet opdeles i fire hovedkategorier: Indkvartering og administration, Børn, Sundhed, Voksenundervisning og aktivering.
Læs mere

Hvem er asylansøgeren?

En asylansøger er en person, der har søgt om asyl i Danmark og nu venter på en afgørelse i sin asylsag.
En asylansøger er dermed i en meget anderledes situation end en ’flygtning’, der allerede har fået tildelt asyl/beskyttelsesstatus i Danmark.
Læs mere

Nyheder


Grøn Asyl går i jorden

Det er debutsæson for Asylcenter Ranums Grøn Asyl-hold, og nu er jorden perfekt til at plante. Stemningen er høj og kaffen nybrygget.

Unge på glatis

Børnene på Asylcenter Randers har prøvet meget i deres korte liv, men ikke det: At stå på skøjter. Se hvordan det gik da de tog kampen op med isen ...

Naturen på tværs

Børnene på Asylcenter Vesthimmerlands asylcentre har taget hul på efteråret med et dyk ind i den danske natur og mad over bål.

Sommeren 2016 i billeder

Vinteren har meldt sin ankomst i Danmark, og det er tid til at mindes nogle af de fantastiske stunder, vi havde med beboerne i år ...

Fodboldskole i Rovvig

Tre dages fodboldskole med professionelle trænere, børn fra fire forskellige børnecentre og 12 forskellige lande ...

Sommerskole for de unge

De unge beboere mellem 17 og 21 år i Ranum og Frederikshavn har ikke haft meget sommerferie - men det er helt frivilligt.

Team Rovvig er tidligt oppe ...

Mange mente, at det var et noget ambitiøst projekt, men morgenløb er blevet en stor succes på Børnecenter Rovvig ...

15 minutters berømmelse ...

Asylcenter Vesthimmerland er jævnligt i medierne. Indslag og artikler fylder meget - især i det lokale medier. Se nogle af de seneste tv-indslag ...

Børneskæbner i Holstebro

Fotograf Morten Stricker kom forbi centeret i Holstebro med sit kamera for at se, om han kunne fastholde, hvad der gemte sig bag begrebet 'asylbørn'.