Page 7 - Asylcenter Vesthimmerland - Årsrapport 2020
P. 7

Statistik 2020 - alle centre


                  Det har helt klart været et år, hvor
                  vi asfaltererede, mens vi kørte. Vi
                  havde selvfølgelig udarbejdet nog-
                   le beredskabsplaner for, hvordan vi
                   skulle forholde os, når der blev kon-

                   stateret smitte på et center.
     Sundhed


     2020 var i sagens natur et år, der lagde et ekstraordinært  ”Det har helt klart været et år, hvor vi asfaltererede,
     pres på Asylafdelingens sundhedsafdeling. Regeringens  mens vi kørte. Vi havde selvfølgelig udarbejdet nogle
     skiftende anbefalinger og vejledninger skulle via Vest- beredskabsplaner for, hvordan vi skulle forholde os, når
     himmerlands Kommunes beredskabsgruppe oversæt-    der blev konstateret smitte på et center, men når situa-
     tes til praksis på indkvarteringsstederne, og samtidig  tionen så rent faktisk opstår, er der altid en del detaljer,
     skulle der tages højde for Udlændingestyrelsens sær- som man ikke kunne forudse. Samtidig ændrede anbe-
     skilte retningslinjer. Året krævede også et tæt og smidigt  falingerne sig løbende, så vi har skullet agere forskelligt
     samarbejde med Styrelsen for patientsikkerhed og hen- og tilpasse vores indsats til hvert enkelt smittetilfælde,”
     holdsvis region Nord og Midt, når der blev konstateret  siger sundhedsfaglig leder i Asylafdelingen, Margrethe
     smitte på en af afdelingens centre.         Nielsen


                              07
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12