Page 3 - Asylcenter Vesthimmerland - Årsrapport 2020
P. 3

Forord:

     2020 fik på alle måder testet Asylafdelingens evne til at om- Året bekræftede endnu engang asylafdelingens agilitet og
     stille sig og agere i en foranderlig hverdag. Som på stort  dynamiske evne til at tilpasse opgaveløsningen i en foran-
     set alle andre områder i samfundet stod 2020 helt og hol- derlig verden, der ikke kun var præget af Covid-19. 2020 var
     dent Covid-19-pandemiens tegn, og med mange menne-  også kendetegnet af historisk lave indrejsetal for asylansø-
     sker samlet på relativt begrænset plads var bekymringen  gere i Danmark.
     for omfattende smitteudbrud stor. Denne bekymring viste  Som tabellerne på side 16 og 17 viser, faldt bruttoantallet
     sig ubegrundet, da der i hele 2020 kun blev konstateret 18  af asylansøgninger i Danmark fra 2.716 i 2019 til 1.436 (30.
     smittede beboere i forlængelse af de 456 tests, der blev ud- november) i 2020. Samtidig faldt antallet af ansøgninger,
     ført. Der blev ikke konstateret smitte blandt personalet, og  der reelt blev behandlet i Danmark, fra 2.255 til 502. (Tabel 1)
     det lave antal smittetilfælde vidner om en stor omstillings-
     parathed og professionalisme hos både medarbejdere og  Set i et historisk perspektiv (tabel 2), er denne udvikling
     beboere. Beboerne på afdelingens centre har løbende holdt  endnu mere bemærkelsesværdig, og den har naturligvis
     sig orienteret om gældende regler og anbefalinger og hur- også præget asylafdelingens hverdag. Således var belæg-
     tigt og effektivt indrettet deres adfærd derefter. Dette gjorde  ningsprocenten på afdelingens centre den laveste siden op-
     medarbejdernes daglige opgaveløsning væsentlig nemme- rettelsen i 2012.
     re og mindre konfliktfyldt end forventet.
                                Også når det gælder uledsagede mindreårige asylansøgere
     Pandemien medførte store forandringer i alle aspekter af  har indrejsetallene været historisk lave i 2020, hvilket har
     Asylafdelingens arbejde. Blandt andet kørte afdelingens to  påvirket belægningsprocenten på Børnecenter Østrup.
     opholdscentre med nødbemanding og nødberedskab i store
     dele af året. Medarbejdere og beboere måtte i fællesskab  På trods af Covid-19-pandemien og de kraftigt faldende ind-
     finde på nye løsninger og nye måder at arbejde og være  rejsetal har asylafdelingen i 2020 formået at løse opgaven
     sammen på. En række nye forholdsregler og anbefalinger  på en måde, der endnu engang understreger, at Vesthim-
     skulle overholdes, og både voksne beboere og børn var i  merlands Asylafdeling er en vigtig og værdsat samarbejds-
     længere perioder isolerede på centrene, hvor fællesaktivi- partner for Udlændingestyrelsen i opgaven med at indkvar-
     teter og fællesfaciliteter var lukket ned.      tere asylansøgere i Danmark. Dette blev bl.a. understreget
                                af, at asylafdelingen ved udgangen af året genvandt udbud-
     På Børnecenter Østrup var situationen modsat. Her var der  det om at drive Center Ranum, Center Holstebro og Børne-
     brug for alle ledige hænder, da husets beboere i lange pe- center Østrup.
     rioder var afskåret fra at gå i skole og til fritidsaktiviteter.  I det efterfølgende gennemgås en række af de opgaver og
     Derfor måtte personalet iværksætte hjemmeundervisning  temaer, der har præget afdelingens arbejde i 2020.
     og være kreative, når det gjaldt om at aktivere beboerne in-
     den for centerets rammer.                          Asylchef, Peter Riis Kristensen




                              03
   1   2   3   4   5   6   7   8