Page 11 - Asylcenter Vesthimmerland - Årsrapport 2020
P. 11

Voksen-

                             undervisning
     2020 var også året, hvor opgaven med at undervise voks- I 2020 blev det også besluttet at flytte voksenundervisnin-
     ne asylansøgere på Center Holstebro overgik til Vesthim- gen af beboere fra Center Ranum. Undervisning er hidtil
     merlands Kommunes eget Center for kompetenceudvikling  foregået i den tidligere Louns/Alstrup Skole i Hvalpsund,
     (CKU). Siden Center Holstebros etablering i 2014 har denne  men muligheden for et salg af denne adresse har betydet,
     opgave været varetaget af en ekstern leverandør, men af  at andre muligheder er blevet undersøgt. Valget er faldet
     både kvalitative og økonomiske årsager vurderede asylaf- på den tidligere LBO i forbindelse med den nu nedrevne
     delingen, at denne opgave lå bedre hos CKU, der i forvejen  Strandby Skole. Både medarbejdere fra CKU og Center Ra-
     varetager voksenundervisningen af beboere på Asylcenter  num har besigtiget lokalerne og ser store muligheder for
     Ranum.                        at skabe en anderledes og udviklende undervisning på den
     På trods af de svære betingelser har personalet på Cen- nye adresse.
     ter Holstebro og lærere fra CKU fundet ind i et gensidigt  Selve flytningen er foregået i første halvår af 2021, og både
     og smidigt samarbejde. Det har betydet, at beboerne også  den kortere afstand til Center Ranum og de nye fysiske
     har modtaget kvalificeret undervisning i de perioder, hvor  rammer bliver udnyttet til at skabe en større integration
     voksenskolen rent fysisk har været lukket, og dermed har  af det pædagogiske arbejde på centeret og det undervis-
     skolen bidraget til at bibeholde en vis form for struktur i  ningsfaglige i forbindelse med voksenundervisningen.
     beboernes hverdag.


                              11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16